-->
Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Forretningsbetingelser​

Her på siden kan du læse:

Udover §10 om behandling af personoplysninger, se da​ www.geoteam.dk/personoplysninger

​​

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, reparationer og andre ydelser, med mindre andet er aftalt skriftligt.

​§ 1. Priser og tilbud

Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer i leverandørens priser, valutakurser, afgifter, moms og andre forhold udenfor Geoteams kontrol, medmindre andet er skriftligt bekræftet af os. Geoteam er berettiget til at ændre priser og leveringsbetingelser i overensstemmelse hermed, indtil ordren er bekræftet fra vores side. Afgivne tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er aftalt skriftligt. Alle priser er opgivet eksklusive moms og eventuelle særafgifter m.m., idet Geoteam udelukkende sælger til erhvervsdrivende og offentlige institutioner.


§ 2. Levering

 1. Medmindre andet er skriftligt bekræftet, sker levering fra Geoteams adresse. Bestilte varer, som ikke kan leveres fra lager, tages i restordre med samme forbehold som ovenfor nævnt. Leveringen ledsages af en følgeseddel, hvoraf det også fremgår, hvilke varer der eventuelt er i restordre.
 2. Geoteam vil altid bestræbe sig på at overholde en aftalt leveringstid, men enhver ordre må modtages med forbehold for forsinkelse eller svigtende levering som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vores kontrol. Ved en eventuel svigtende eller forsinket leverance kan køberen ikke gøre krav på erstatning.
 3. Med mindre anden aftale er truffet, bestemmer Geoteam hvilket transportmiddel, der skal benyttes. Enhver forsendelse sker for køberens regning og risiko, uanset om Geoteam betaler fragten eller ej, og uanset hvilket transportmiddel der benyttes. En eventuel transportforsikring tegnes kun efter køberens udtrykkelige ønske og i så fald for dennes regning.

§ 3. Betalingsbetingelser

Geoteam anser en ordre for leveret, når varen har forladt Geoteam’s adresse. Herefter kan fakturering finde sted. Medmindre andet er aftalt, er fakturabeløbet forfaldent til betaling 14 dage efter fakturadato. Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven. Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

​§ 4. Ejendomsforbehold

Geoteam forbeholder sig fuld ejendomsret over det købte, indtil fuld betaling har fundet sted.

§ 5. Ansvar

Geoteam kan i intet tilfælde blive erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.​​

§ 6. Returnering

Geoteam er ikke forpligtet til at tage leverede varer retur. Eventuel returnering skal ske efter skriftlig aftale. 

§ 7. Reklamation

Eventuelle reklamationer over det leverede må ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Berettigede reklamationer medfører erstatning i form af varer af samme art og mængde som leveret. Yderligere erstatning gives ikke.

§ 8. Reklamationsret

For de enkelte produkter gives den reklamationsret, som de respektive fabrikker yder, dog minimum 1år fra fakturadato. For batterier og visse kabler dog normalt kun 90 dage. Geoteam forbeholder sig ret til at afgøre, om en eventuelt fejlbehæftet vare skal ombyttes eller repareres, og forpligter sig til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler, som måtte opstå inden for perioden hvor udstyret er omfattet af reklamatinsret. Transport og forsendelse til Geoteam's værksted sker for købers regning og risiko. Reklamationsretten omfatter kun fejl og mangler, som opstår under sædvanlige funktionsvilkår og ved korrekt installation og anvendelse. I særdeleshed omfatter reklamationsretten ikke fejl og mangler, som skyldes forhold eller ændringer og indgreb i udstyret, foretaget uden Geoteam's medvirken. Demoudstyr leveres med den reklamationsret der måtte være tilbage. Brugt udstyr leveres med 8 dages reklamationsret.

§ 9. Reparationer

Reparationer, såvel på Geoteam's værksted som hos køber, sker for købers regning og risiko.

§ 10. Behandling af personoplysninger

Geoteam er underlagt den EU's persondataforordning, og enhver behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Geoteam kan behandle personoplysninger på vegne af dig som dataansvarlig, f.eks. i forbindelse med supportydelser, og i de tilfælde er Geoteam underlagt persondatalovens regler for databehandlere.

Rammer for databehandling

Geoteam handler som databehandler alene efter instruks fra dig som dataansvarlig med det formål, at Geoteam kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med aftalen mellem dig og Geoteam. Geoteam skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kenskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Geoteam skal på din anmodning give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

§ 11. Lov og værneting

Eventuelle tvister vedrørende denne lejeaftale skal afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol. I tilfælde af søgsmål aftales Sø- og Handelsretten i København som rette værneting.

§ 12. Force Majure

Geoteam er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 1. Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er Geoteam selv eller en ekstern leverandør, der står for drift af systemerne
 2. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)
 3. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Geoteam selv eller Geoteam's organisation, og uanset konfliktens årsag
 4. Andre omstændigheder, som er uden for Geoteam's kontrol

​Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser, sidst ændret 7. januar 2019

Almindelige vilkår for instrumentleje.

Disse vilkår finder anvendelse ved Geoteam's udlejning af instrumenter og udstyr med mindre andet er skriftligt aftalt.

§ 1. Levering og returnering

 1. Hvis kontraktmæssig levering sker senere end angivet i lejeaftalen, forskydes forfaldsdagene tilsvarende
 2. Geoteam skal omgående underrettes, hvis tilbagelevering af genstandene ikke sker til det tidspunkt, der er angivet i lejeaftalen
 3. Bruger har ret til at annullere lejeaftalen, hvis genstandene ikke er leveret i kontraktmæssig stand til det tidspunkt, der er angivet i lejeaftalen. Bruger kan ikke kræve erstatning fra Geoteam i tilfælde af annullering af aftalen
 4. Hvis bruger ikke afhenter de lejede genstande eller annullerer en reservation mindre end en uge før lejeperiodens start, forbeholder Geoteam sig ret til at fakturere den aftalte lejeafgift (op til en uges leje)

§ 2. Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt, er fakturabeløbet forfaldent til betaling 14 dage efter fakturadato. Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven. Bruger har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

§ 3. Ejendomsret

 1. Geoteam har ejendomsretten til de lejede genstande. Som følge heraf kan bruger ikke sælge, pantsætte eller foretage andre lignende dispositioner over de lejede genstande
 2. Bruger må ikke fjerne eller beskadige særlige kendetegn påført de lejede genstande, der tjener til identifikation af disse, såsom fabrikationsmærker og -numre. Geoteam har ret til at forlange, at der på genstandene anbringes et mærke, der angiver, at genstandene tilhører Geoteam. Sådanne mærker må ej heller fjernes eller beskadiges

​​

§ 4. Brugsretten

 1. Denne aftale giver bruger ret til at benytte de lejede genstande i sin erhvervsvirksomhed efter genstandenes almindelige bestemmelse. Forskrifterne i denne aftale, instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren skal følges
 2. Genstandene må ikke på nogen måde udskiftes, ændres eller omdannes uden Geoteam's skriftlige samtykke
 3. Lejet udstyr kan af bruger opgraderes eller om- konfigureres efter skriftlig aftale med Geoteam
 4. Bruger må ikke udleje eller i øvrigt overlade brugen til tredjemand, medmindre det er særligt aftalt med Geoteam ved en skriftlig overenskomst, der fastlægger de nærmere betingelser for det
 5. Ved aftalens ophør leveres genstandene tilbage til Geoteam i samme stand, som de er modtaget med undtagelse af forringelse grundet almindelig ælde og slidtage
 6. De lejede genstande må ikke benyttes uden for Danmark med mindre dette er aftalt skriftligt med Geoteam

§ 5. Vedligeholdelse

 1. Bruger har pligt til at vedligeholde de lejede genstande på egen bekostning, så disse til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke forringes ud over almindelig slid og ælde
 2. Bruger skal ved vedligeholdelse nøje overholde de instruktioner, der er givet herom, herunder instruktioner i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren
 3. Al reparation og service skal foretages af Geoteam

§ 6. Beskadigelse, ødelæggelse og bortkomst

 1. Bruger bærer risikoen for enhver beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst af de lejede genstande, uanset om dette skyldes en uforudsigelig, hændelig begivenhed. Bruger fritages derfor ikke for i disse tilfælde at betale lejeafgifter m.v. i henhold til lejeaftalen
 2. I tilfælde af beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst er bruger forpligtet til straks at underrette Geoteam og herefter bekoste udbedring eller genanskaffelse efter Geoteam's skriftlige anvisninger. Dele må ikke udskiftes, ændres eller omdannes uden Geoteam's skriftlige samtykke

§ 7. Forsikringer

 1. Geoteam afgør alene, hvilke skadesforsikringer og eventuelle ansvarsforsikringer, der som minimum skal tegnes. På aftalens indgåelsestidspunkt er disse krav angivet i lejeaftalen
 2. Under hele lejeperioden har Geoteam ret til at kræve ændringer af forsikringerne og stille krav om nye forsikringer. Sædvanlig forsikringsdeklaration skal indsendes til Geoteam på forlangende
 3. Brugeren kan vælge selv at forsikre de lejede genstande eller at tegne forsikringen gennem Geoteam. Dette valg angives på lejeaftalen. Hvis de lejede genstande forsikres gennem Geoteam, vil bruger ved beskadigelse eller bortkomst af genstandene i forbindelse med tyveri, ulykke eller brand blive faktureret den udløste selvrisiko (kr. 33.411)

§ 8. Besigtigelse

Geoteam kan til enhver tid forlange at besigtige de lejede genstande. Geoteam kan overlade sådan besigtigelse til en særlig teknisk kyndig. Hvis der ved besigtigelsen påpeges mangler ved vedlige-holdelsen eller gøres indsigelse mod benyttelses-måden, skal brugeren straks efterkomme Geoteam anvisninger herom og afhjælpe de påpegede mangler i overensstemmelse med - §§ 5 - 7.


§ 9. Adresseændring

Alle henvendelser til bruger kan ske på den adresse, der er angivet i lejeaftalen. Ændringer skal meddeles Geoteam skriftligt.

§ 10. Tilbagelevering

Når lejeaftalen ophører som følge af udløb, opsigelse eller misligholdelse, skal bruger straks tilbagelevere de lejede genstande til Geoteam. Tilbageleveringen skal ske uden udgift for Geoteam på et af Geoteam angivet sted inden for Danmarks grænser. Når tilbageleveringen forudsætter demontering, skal bruger drage omsorg for denne på egen bekostning. Hvis dette ikke sker, har Geoteam ret til at foretage demonteringen og flytte genstandene for brugers regning.

§ 11. Opsætning, brug og kontrol

Det påhviler bruger at anvende instrumentet korrekt og verificere at instrumentet agerer efter hensigten. Geoteam er ikke ansvarlig for tab som kan skyldes fejl i opsætning, instrumentets indstillinger og anvendelse af softwareprogrammer herunder data-ind- og dataudlæsning, uanset om ovennævnte foretages af bruger eller af Geoteam.

§ 12. Overdragelse

Geoteam har til enhver tid ret til helt eller delvis at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til lejeaftalen og de lejede genstande til tredjemand.

§ 13. Lov og værneting

Eventuelle tvister vedrørende denne lejeaftale skal afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol. I tilfælde af søgsmål aftales Sø- og Handelsretten i København som rette værneting.

§ 14. Force Majure

Geoteam er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 1. Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er Geoteam selv eller en ekstern leverandør, der står for drift af systemerne
 2. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)
 3. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Geoteam selv eller Geoteam's organisation, og uanset konfliktens årsag
 4. Andre omstændigheder, som er uden for Geoteam's kontrol

Ovenstående Almindelige vilkår for instrumentleje, sidst ændret 7. januar 2019

Disse vilkår finder anvendelse med mindre andet er aftalt.

Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbreve​ hvis du vil have tips og tilbud i din indbakke.

Kontaktinformationer

Geoteam A/S

Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633

Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Åbningstid: ​Man.-Tors: 8.00-16.00
​          Fre: 8.00-15.30

GEOTEAM Support

Med supportaftale kan:
​Landbrugssupport kontaktes på tlf.: 77 33 22 88
​Landmålingssupport kontaktes på tlf.: 88 20 87 03
​Vi kan også kontaktes via support@geoteam.dk

​Vi gør selvfølgelig alt for at hjælpe dig igennem akut opståede problemer i marken eller spørgsmål og betjening af Trimble.

Få hjælp via Teamviewer fjernsupport. 

Hent software til Windows eller macOS