cart

Produkter 0 af 0

Se alle

Vejledninger 0 af 0

Se alle

Sider 0 af 0

Se alle
Kurven er tom
Gå til kurv
GeoTeam info.png

BESTILLER DU VARER DER ER PÅ LAGER PÅ HVERDAGE INDEN KL. 14.00, SENDER VI SAMME DAG

Almindelige vilkår for instrumentleje

Disse vilkår finder anvendelse ved Geoteams udlejning af instrumenter og udstyr med mindre andet er skriftligt aftalt.

§ 1. Levering
Levering finder sted, når bruger har modtaget instrumentet på brugers adresse, eller når instrumentet er overgivet til bruger eller en repræsentant fra brugers firma.

Bruger har ret til at annullere lejeaftalen, hvis genstandene ikke er leveret i kontraktmæssig stand til det tidspunkt, der er angivet i lejeaftalen. Bruger kan ikke kræve erstatning fra Geoteam i tilfælde af annullering af aftalen.

Hvis bruger ikke afhenter de lejede genstande eller annullerer en reservation mindre end en uge før lejeperiodens start, forbeholder Geoteam sig ret til at fakturere den aftalte lejeafgift (dog max en uges leje).

§ 2. Returnering
Ved lejeperiodens ophør leveres det lejede udstyr tilbage til Geoteam. Med mindre andet er skriftlig aftalt, skal det lejede udstyr fremsendes til eller afleveres på Geoteams adresse i Ballerup. Såvel fremsendelse, afhentning eller returnering sker uden udgift for Geoteam.

Brugeren er forpligtet til at levere udstyret tilbage i samme stand, som det blev modtaget med undtagelse af forringelse grundet almindelig ælde og slidtage. Eventuel rengøring eller udbedring af skader vil blive faktureret brugeren.

Geoteam skal omgående underrettes, hvis tilbagelevering af genstandene ikke sker til det tidspunkt, der er angivet i lejeaftalen, for aftale om det eventuelt er muligt at forlænge aftalen.
Ved tilbagelevering efter det aftalte tidspunkt betales for en ekstra dags leje, foruden den ekstra tids leje.

§ 3. Betaling
Prisen for udlejningen opgøres altid minimum per dag. Den aktuelle prisliste findes på Geoteams hjemmeside, eller kan rekvireres fra Geoteam. Her fremgår også pris for ind- og/eller udlæsning af data.

Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato. Ved lejeperioder over en måned kan Geoteam A/S fremsende aconto faktura.

Såfremt betaling ikke finder sted inden sidste rettidige betalingsdag, beregnes renter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven. Bruger har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

§ 4. Ejendomsret
Geoteam har ejendomsretten til de lejede genstande. Som følge heraf kan bruger ikke sælge, pantsætte eller foretage andre lignende dispositioner over de lejede genstande. 

Bruger må ikke fjerne eller beskadige særlige kendetegn påført de lejede genstande, der tjener til identifikation af disse, såsom fabrikationsmærker og -numre. Dette gælder også mærker, der angiver at genstandene tilhører Geoteam.

§ 5. Brugsretten
Denne aftale giver bruger ret til at benytte de lejede genstande i sin erhvervsvirksomhed efter genstandenes almindelige bestemmelse. Forskrifterne i denne aftale, instruktionsbøger og lignende materiale fra Geoteam/producenten skal følges.
 
Det påhviler bruger at anvende instrumentet korrekt og verificere at instrumentet agerer efter hensigten. Geoteam er ikke ansvarlig for tab som kan skyldes fejl i opsætning, instrumentets indstillinger og anvendelse af softwareprogrammer herunder data-ind- og dataudlæsning, uanset om ovennævnte foretages af bruger eller af Geoteam.

Genstandene må ikke på nogen måde udskiftes, ændres eller omdannes uden Geoteams skriftlige samtykke, og der må under ingen omstændigheder anvendes andet tilbehør (batteri, oplader eller lignende) end det som er udleveret af Geoteam.

Bruger må ikke udleje eller i øvrigt overlade brugen til tredjemand, medmindre det er aftalt skriftligt med Geoteam.

De lejede genstande må ikke benyttes uden for Danmark med mindre dette er aftalt skriftligt med Geoteam.

§ 6. Vedligeholdelse
Bruger har pligt til at vedligeholde de lejede genstande på egen bekostning, så disse til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke forringes ud over almindelig slid og ælde. 

Bruger skal ved vedligeholdelse nøje overholde de instruktioner, der er givet herom, herunder instruktioner i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren.

§ 7. Beskadigelse, ødelæggelse og bortkomst
Bruger bærer risikoen for enhver beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst af de lejede genstande, uanset om dette skyldes en uforudsigelig, hændelig begivenhed. Bruger fritages derfor ikke for i disse tilfælde at betale lejeafgifter m.v. i henhold til lejeaftalen.

I tilfælde af beskadigelse, forringelse, ødelæggelse eller bortkomst er bruger forpligtet til straks at underrette Geoteam og herefter bekoste udbedring eller genanskaffelse efter Geoteams skriftlige anvisninger. Dele må ikke udskiftes, ændres eller omdannes uden Geoteams skriftlige samtykke.

§ 8.Forsikringer
Udstyret skal altid være forsikret hele i lejeperioden, og der er to muligheder for forsikring:

8.1    Lejer står selv for at tegne forsikring, fx en maskinkaskoforsikring eller lignende. Det er således lejers ansvar at forsikre udstyret under udlejning, herunder transport. Lejer er forpligtet til at dække ethvert krav, uanset om årsagen ikke er dækket af den eventuelt tegnede forsikring.

8.2   Geoteam tilbyder at forsikre det lejede udstyr for kr. 125,- eksklusive moms pr. lejedag. Ved beskadigelse eller bortkomst af instrument i forbindelse med tyveri, ulykke eller brand vil lejer i så fald blive faktureret den udløste selvrisiko (pt. kr. 33.411). Forsikringen dækker kun i Danmark og gælder kun såfremt der ved lejens start er afkrydset for denne mulighed sidst i aftalen.

Forsikring gennem Geoteam er betinget af, at udstyret under brug til alle tider holdes under opsyn. Når udstyret ikke er i brug skal det opbevares forsvarligt sikret og aflåst samt ikke synligt udefra. Opbevaring i skurvogn og lign. ikke permanente rum anses ikke for tilstrækkelig sikring. I arbejdstiden er det tilladt at opbevare udstyret i en bil på betingelse af, at bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, samt at de forsikrede instrumenter anbringes i bilens aflåste og fra kabinen adskilte bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da inde i bilen, tildækket på en sådan måde, at de forsikrede instrumenter ikke er synlige udefra. Udenfor arbejdstid skal udstyret opbevares forsvarligt aflåst og ikke synligt udefra.

Geoteam afgør alene, hvilke skadesforsikringer og eventuelle ansvarsforsikringer, der som minimum skal tegnes.
 
§ 9. Besigtigelse
Geoteam kan til enhver tid forlange at besigtige de lejede genstande. Geoteam kan overlade sådan besigtigelse til en særlig teknisk kyndig. Hvis der ved besigtigelsen påpeges mangler ved vedligeholdelsen eller gøres indsigelse mod benyttelsesmåden, skal brugeren straks efterkomme Geoteam anvisninger herom og afhjælpe de påpegede mangler i overensstemmelse med.

§ 10. Adresseændring
Alle henvendelser til bruger kan ske på den adresse, der er angivet i lejeaftalen. Ændringer skal meddeles Geoteam skriftligt.

§ 11. Force Majeure
Geoteam er ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

11.1    Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er Geoteam selv eller en ekstern leverandør, der står for drift af systemerne.

11.2    Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).

11.3    Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Geoteam selv eller Geoteam's organisation, og uanset konfliktens årsag.

11.4    Andre omstændigheder, som er uden for Geoteams kontrol.

§ 12. Lov og værneting
Eventuelle tvister vedrørende denne lejeaftale skal afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol. I tilfælde af søgsmål aftales Sø- og Handelsretten i København som rette værneting.

Ovenstående almindelige vilkårfor udlejning for instrumentleje er senest opdateret 7. februar 2023


Abonnér på vores nyhedsbrev og modtag
seneste nyt fra os

COOKIE - OG PRIVATLIVSPOLITIK

Vi anvender cookies for at få indblik i vores besøgendes brug af vores hjemmeside og for at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer cookies ved at lukke denne boks. Læs mere

OK