-->
Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Landbrug: On Farm Research Schleswig-Holstein

Figur 1: Gut Helmstorf


On Farm Research Schleswig-Holstein

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein og godset Helmstorf, der ligger øst for Kiel, har siden 2007 gennemført storskala forsøg med indførsel af al den tilgængelige viden inden for præcisionslandbrug. Ultimo 2017 udgiver Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein en afrapportering af resultaterne der er opnået gennem de 10 år forsøget har været i drift. Omkostningerne til forsøget er anslået til 1,86 mio Euro.


Vores agronom Jens Christian Skov Jensen deltog den 7. juni i den fjerde og afsluttende temadag for forsøget.Figur 2: Driftleder Carsten Kock


Forsøgsbeskrivelse

Godset Helmstorf er ejet af familien Buchwaldt. Landbruget bliver drevet af driftsleder Carsten Kock samt to traktorfører og en elev. Omdriftsarealet dækker 992 ha, heraf udgør forsøgsmarkerne 300 ha. Forsøgsmarkerne er inddelt i 1 ha parceller der undersøges og behandles individuelt. Boniteten er meget varieret fra 20-55 Bodenpunkter (JB nr. 4-7) og meget kuperet. Sædskiftet er overvejende baseret på: Vinterraps, Vinterhvede, Vinterhvede og Vinterbyg.


Forsøget afprøver følgende:

Grundgødskning med tildelingskort N, P, Mg og K

Kvælstofgødskning med sensor

Kalkning med tildelingskort

Udsæd med tildelingskort

Jordbearbejdning med tildelingskort

Plantebeskyttelse med tildelingskort


Forudsætningsdata:

Satellitkort

EM 38 kortlægning

Satellitkort baseret jordprøveudtagning

Teksturanalyse

Udbyttepotentiale kort baseret på EM 38 og udbyttekort

Planteernæringsstofskort baseret på Jordprøver

BonitetskortFigur 3: Forskellige datakilder fra en mark


Resultater

Forsøget er gennemført med tysk grundig- og vedholdehed gennem 10 år. Teknikken har flyttet sig meget på 10 år. De første år var præget af tekniske udfordringer med kalibreringer af autostyringer og indstilling af sektionskontrol ol. Disse tekniske udfordringer findes ikke i samme udstrækning i dag som følge af 10 års udvikling. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan teknikken kan udnyttes til at øge udbyttet i marken. Forsøgsresultaterne er præget af en forventning om der kunne udvikles en algoritme, der automatisk kan lave tildelingskort til forskellige formål. Data til disse algoritmer skulle samles sideløbende med forsøget var i drift. Litteraturen har ikke kunnet hjælpe rådgiverne med viden der kunne overføres til praksis, hvilket har resulteret i meget erfaringsopsamling sideløbende med forsøget. Heri ligger en stor udfordring i forhold til at fastholde forsøgsbehandlingerne for at se resultater samt indførsel af de løbende høstede erfaringer.


Datakilder og opløsning har været en løbende udfordring gennem hele forsøgsperioden. Dog er der høstet en vigtig erfaring, hvilket er, at et tildelingskort skal være tilpasset til det redskab, der skal afvikle kortet. Tabel 1 viser kompleksiteten i datamængde og opløsning fra bedrift til planteniveau.Tabel 1: Dataopløsning i forsøget


Nedenstående illustration viser nogle af de overvejelser der skal gøres i forbindelse med udarbejdelsen af et tildelingskort til en centrifugalspreder.Kort fortalt kan der udledes følgende:

 • Jo flere forskellige data der indsamles og lægges over hinanden, jo sværere bliver det at tolke på (figur 3).
 • Udtagning af jordprøver til kalkning, Mg og P gødskning med en opløsning på 1 ha er driftsmæssigt fornuftigt og udløser en økonomisk gevinst gennem både besparelser og øgede udbytter.
 • Områdespecifikke teksturanalyser er værdifulde til at understøtte tolkning af alle datatyper
 • Den mindste cellestørrelser for tildelingskort til kalkning og grund gødskning er 36x36 meter (behandlingsbrede for gødningsspreder).
 • Tildelingskort til udsæd skal laves som et zonekort med 5-7 zoner pr. mark
 • Forager skal behandles særskilt fra hovedmarken. På godset Helmstorf udgør forageren 30 % af det samlede landbrugsareal og udbyttet er 15 % lavere her.
 • Udsæd med tildelingskort resulterer i den største målbare udbytte fremgang på bedriften.
 • Tilpasset plantebestand danner fundament for udbyttet og øger udnyttelsen af især kvælstofgødskning og plantebeskyttelse.
 • Sensorbaseret gødskning har ikke resulteret i øget udbytte.
 • Sensordata fra vinterraspmarken i efteråret har vist sig meget værdifuld forudsætning for gødskning af vinterraspen i foråret.
 • Der kan ikke med den nuværende viden laves en algoritme der automatisk kan lave tildelingskort.
 • Driftslederen vurderer den største værdi ved tildelingskort, er den viden han kan opnå ved at kunne planlægge og udlægge "gårdforsøg/vinduer" til afprøvning af hvor meget/lidt der kan tilføjes.
 • Tildelingskort til sneglebekæmpelse resulterer i den største økonomiske besparelse.


Gennemforsøgsperioden er kvælstofbalancen på forsøgsarealerne forbedret med 30 kg N/ha. Dvs. forholdet mellem tilført kvælstof gennem handelsgødning og kvælstof bortført med høstet afgrøde. Dette peger på, der kan være betydelige miljømæssige gevinster ved at benytte tildelingskort til udsæd og nærringsstoftilførsel.


Delresultater fra de først 5 års forsøg viser øgede udbytter i følgende afgrøder:

 • Vinterraps (9 hkg/ha)
 • Vinterhvede (16hkg/ha)
 • Vinterbyr (18 hkg/ha)


​Forsøgets oprindelige formål om afprøvning af jordbearbejdning og plantebeskyttelse med tildelingskort blev ikke gennemført. Planlægningen af områdespecifik plantebeskyttelse var for kompleks til at blive udført i praksis. Siden 2013 er områdespecifik jordbearbejdning efter tildelingskort afprøvet. Tekniske udfordringer og uheld samt manglende viden om hvor og på hvilket grundlag der skulle harves henholdsvis dybt/øverligt eller ingen behandling, har ikke bragt noget ny viden. Dog kan det konstateres, at det er teknisk muligt at styre behandlingsdybden på en harve efter et tildelingskort.Figur 4: Vinterraps parceller


Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein er et offentligt selskab der leverer uafhængig rådgivning indenfor landbrug, skovbrug, gartneri og fiskeri.

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein har til opgave at fremme landbrug og fiskeri gennem rådgivning og uddannelse. Rådgivning og uddannelse er målrettet fuldtidsbedrifter. Den overordnede målsætning er, at forbedre rentabiliteten af ​​landbrugs- og fiskerivirksomheder samt produktionsvilkårene for landbrug og fiskeri.


Bemærk at der ikke foreligger en endelig afrapportering af forsøget endnu og de ovenfor bemærkede resultater og erfaringer er baseret på delresultater. Som Danmarks førende rådgiver inden for præcisionslandbrug vil vi overføre og formidle viden til alle landmænd, der ønsker at optimere udbyttet i planteavlen gennem anvendelse af den nyeste teknologi. 

Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbreve​ hvis du vil have tips og tilbud i din indbakke.

Kontaktinformationer

Geoteam A/S

Energivej 34, DK-2750 Ballerup - CVR: 28848633

Telefon: +45 77 33 22 33 - info@geoteam.dk

Åbningstid: ​Man.-Tors: 8.00-16.00
​          Fre: 8.00-15.30

GEOTEAM Support

Med supportaftale kan:
​Landbrugssupport kontaktes på tlf.: 77 33 22 88
​Landmålingssupport kontaktes på tlf.: 88 20 87 03
​Vi kan også kontaktes via support@geoteam.dk

​Vi gør selvfølgelig alt for at hjælpe dig igennem akut opståede problemer i marken eller spørgsmål og betjening af Trimble.

Få hjælp via Teamviewer fjernsupport. 

Hent software til Windows eller macOS